Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Szkolenia BHP

Aby się zarejestrować zapoznaj się z poniższymi informacjami i użyj linku poniżej tekstu wyrażając zgodę na poniższe:
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie na adres siedziby administratora: ul. Przechodnia 11/15, 42-202 Częstochowa;

 2. telefonicznie pod numerem: 34 324 24 81

 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: ckziu@edukacja.czestochowa.pl

 4. przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP: ePUAP CKZiU

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

 

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pana/Pani dane osobowe:

 • imię (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia, stanowisko i miejsce pracy przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celach archiwalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • adres e-mail przetwarzany będzie w celu przesłania:

 • informacji potwierdzającej zgłoszenie na szkolenie,

 • materiałów do samokształcenia,

 • linku do szkolenia prowadzonego w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft  Teams

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/ Pani dane osobowe pozyskane zostały od pracodawcy podczas wysłania zapotrzebowania i zgłoszenia na szkolenie lub pozyskane zostały bezpośrednio od Pana/ Pani podczas wysyłania zgłoszenia na szkolenie.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Odmowa ich podania uniemożliwi organizację i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podanie adresu e-mail jest niezbędne aby umożliwić przeprowadzenie szkolenia w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft  Teams.

 

* INFORMACJE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA PRYWATNEGO NUMERU TELEFONU

Udostępnienie przez Pana/Panią prywatnego numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale ułatwi on kontakt w przypadku zmian organizacyjnych szkolenia okresowego BHP. Odmowa podania prywatnego numeru telefonu uniemożliwi jednak bezpośredni kontakt z Panem/Panią. W przypadku niewskazania prywatnego numeru telefonu kontakt będzie odbywał się poprzez pracodawcę.

Prywatny numer telefonu przetwarzany jest na podstawie Pana/Pani zgody, wyłącznie w celu sprawnego kontaktu w przypadku zmian organizacyjnych szkolenia., w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pana/ Pani dane tj. numer telefonu będzie przetwarzany do momentu wzięcia udziału w szkoleniu BHP lub do momentu cofnięcia zgody.

Ponadto, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe, np. za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie CKZiU, przy ul. Przechodniej 11/15 w Częstochowie.

 

ODBIORCY DANYCH

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pana/Pani dane są podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług dla użytkowanych w CKZiU systemów informatycznych, w tym firmie zapewniającej usługi hostingowe aplikacji wykorzystywanej do zgłoszeń na szkolenie oraz firmie Microsoft Corporation - właścicielowi platformy Microsoft Teams wykorzystywanej do prowadzenia szkoleń w trybie zdalnym  

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/Pani dane w zakresie wynikającym z przepisów prawa przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji i organizacji szkolenia BHP, a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres 5 lat, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, dostępnym w sekretariacie CKZiU.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych;

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. usunięcia danych osobowych;

 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYCJI, W TYM O PROFILOWANIU

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA TEREN EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na świadczenie usług na platformie Microsoft Teams. Firma Microsoft Corporation deklaruje na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską według wymagań art. 46 RODO.

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ
I CHCĘ SIĘ ZAREJESTROWAĆ

PRZECHODZĘ DO SYSTEMU SZKOLEŃ

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU